انجمن صنفی نمایندگان بیمه دانا در استان اصفهان در سال …. با شماره ثبت …. از سازمان ….. آغاز به کار نمود .